- Π.Ε.Τ.Ε.Τ. - http://www.petet.org.gr/pages -

Σε Εθνικούς Οργανισμούς

Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων

________________________________________________________________________________________________________
Τμήμα Αναγνώρισης Επαγγελματικών Προσόντων
Συμβούλιο Αναγνώρισης Επαγγελματικής Ισοτιμίας τίτλων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης (ΣΑΕΙ) [1]
ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ: ………………………….
ΑΝΑΠΛ.  ΜΕΛΟΣ: ……………………………
________________________________________________________________________________________________________
Διεύθυνση Ανώτατης Τεχνολογικής Εκπαίδευσης
Συμβούλιο Ανώτατης Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (ΣΑΤΕ) [1]
ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ: Σμαρνάκης Ιωάννης
ΑΝΑΠΛ.   ΜΕΛΟΣ: Πούλιου Μαρίνα