- Π.Ε.Τ.Ε.Τ. - https://www.petet.org.gr/pages -

Οδηγός Επαγγέλματος Τεχνολόγων Επιστημόνων Τροφίμων

Πλέον των «κλασικών» δραστηριοτήτων, οι συνάδελφοι μπορούν να ασχοληθούν ως μελετητές για την πραγματοποίηση:

i) οικονομοτεχνικών μελετών για επιχειρήσεις τροφίμων, για τον επενδυτικό νόμο (μέχρι ορισμένου ποσού χρηματοδότησης) και για τα επιδοτούμενα επενδυτικά προγράμματα του ΕΣΠΑ.

ιι) μελετών για την ανάλυση των κινδύνων ασφάλειας τροφίμων

iii) μελετών για την εγκατάσταση Συστημάτων Διαχείρισης Ποιότητας και Ασφάλειας Τροφίμων

iv) μελετών εκτίμησης επαγγελματικού κινδύνου

v) μελετών για την εγκατάσταση Συστήματος Διαχείρισης της Ασφάλειας των Εργαζομένων σε επιχειρήσεις τροφίμων