- Π.Ε.Τ.Ε.Τ. - https://www.petet.org.gr/pages -

Δια Βίου Μάθηση

Η ΠΕΤΕΤ,  δραστηριοποιείται για την τη συνεχή εκπαίδευση και την δια βίου μάθηση των πτυχιούχων Τεχνολόγων Τροφίμων με σκόπο τη συνεχή διατήρηση και βελτίωση των Επιστημονικών και Τεχνολογικών τους γνώσεων και τη διατήρηση της ανταγωνιστικότητάς τους στην αγορά εργασίας.